2016. gada 6.-8. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas zinātnes nodaļa kopā ar LMA Mākslas vēstures institūtu un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) aicina visus interesentus uz 3. Baltijas mākslas vēsturnieku konferenci "Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects", kas norisināsies angļu valodā LMA (6. oktobrī) un LNMM (7.-8. oktobrī). Pasākumā piedalīsies pētnieki no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Lielbritānijas un ASV. Lai apmeklētu konferences sēdes, iepriekšēja pieteikšanās nav vajadzīga.

Konferenci atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds un valsts pētījumu programma "Letonika"

Aktuālā informācija: https://www.facebook.com/events/154243071696153/

LMA Mākslas vēstures institūta darbinieki var piedāvāt lekcijas par savām pētījumu tēmām.

 

LMA Mākslas vēstures institūta pastāvēšanu pamato fundamentālu pētījumu nepieciešamība par Latvijas un ar Latviju saistītu reģionu vizuālo mākslu un arhitektūru, kā arī mākslas zinātnes teoriju un metodoloģiju pilnveidošana.

Institūta stratēģiskais mērķis ir apzināt, interpretēt un popularizēt Latvijas senāko un jaunāko periodu vizuālo mākslu parādības, izmantojot tradicionālās publikāciju formas (raksti krājumos, žurnālos, grāmatas, disertācijas, referāti zinātniskās konferencēs) un jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas (interneta vide, elektroniskie resursi), izmantot pētnieciskās iestrādes gan Latvijas Mākslas akadēmijas studiju programmu īstenošanā, gan sadarbībā ar citām pētniecības un izglītības institūcijām Latvijā un ārzemēs. 

Darba virzieni

Viens no svarīgākajiem – uzsāktais kolektīvais ilgtermiņa darbs pie Latvijas mākslas vēstures internetā latviešu un angļu valodā (http://www.makslasvesture.lv/index.php).

Ikgadējo mākslas vēsturnieka Borisa Vipera piemiņas lasījumu sarīkošana un rakstu krājumu sērijas Materiāli Latvijas mākslas vēsturei izdošana.

Zinātniskā žurnāla Mākslas Vēsture un Teorija izdošana (kopš 2003) ar mērķi iepazīstināt nozares speciālistus un citus interesentus Latvijas un ārzemju kultūras sabiedrībā ar jaunākajiem sasniegumiem mākslas vēstures un teorijas jomā. Žurnāla raksti starptautiskai auditorijai pieejami Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Izdevums ir indeksēts datu bāzēs The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) un Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz-München-Rom (Kubikat).

Kultūrizglītību un zinātnisko tūrismu veicinošu izdevumu sagatavošana ceļvežu (sērija Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi) un elektronisku resursu veidā.

Pedagoģiskais darbs Latvijas Mākslas akadēmijā – lekciju kursi bakalaura un maģistra studiju programmā (ikonogrāfija, jaunatklājumi Latvijas mākslas vēsturē), doktora darbu vadīšana, recenzēšana un publicēšana, piedalīšanās promocijas padomē.

Institūta darbinieku individuālie pētnieciskie projekti. Materiālu vākšana arhīvos un bibliotēkās, arhitektūras un mākslas pieminekļu izpēte in situ. Gūto atziņu interpretēšana un publikāciju sagatavošana. Kvalifikācijas pilnveidošana, apgūstot jaunāko nozares literatūru, un papildināšanās radniecīgās institūcijās ārzemēs.

Uzkrāto vizuālo materiālu sistematizācija un arhivēšana, papildinot uzsākto datu bāzi.