Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Have any Questions? +01 123 444 555
EN

ELITA GROSMANE

Elita Grosmane

Position: senior researcher

Degree: Ph. D. in art history (Dr. art.)

Phone.: mob. +371 26274966

E-mail: elita_grosmane@tvnet.lv / elita.grosmane@lma.lv

Born on 26 September 1949 in Riga.

 

Working at the Institute of Art History since 1970, director (2002–2012). / Editor in chief of the journal “Mākslas Vēsture un Teorija”. / Co-author of the multi-volume publication “Art History of Latvia”. / Lecturer (“Iconography”, “Medieval Architecture and Art in the Baltic Region”), BA, MA and Ph. D. supervisor at the Art Academy of Latvia. / Expert in the history of art at the Latvian Council of Science.

Research interests: medieval and Baroque art in Latvia, history of art history, iconography.

Education: Art History Department of the Art Academy of Latvia (graduation diss. “Some developments in the wood carving of Kurzeme in the late 17th and early 18th centuries”, 1973), Ph. D. programme of the Latvian Academy of Sciences (1973–1977; Ph. D. diss. “Ventspils wood carving workshop in the 2nd half of the 17th century – early 18th century”, defended in Moscow in 1983).

 

SELECTED PUBLICATIONS

Books and their chapters

Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2024. – 1. sēj: Aizvēsture un viduslaiki. 9. g. t. pr. Kr. – 1562 / Sast. Elita Grosmane. – 10.–11. lpp. (Priekšvārds); 12.–37. lpp. (Historiogrāfija); 40.–52. lpp. (Vēsturiskais fons); 57.–69. lpp. (Būvmākslas sākotne Latvijas teritorijā); 71.–87. lpp. (Pilsētbūvniecība); 107.–183. lpp. (Sakrālā arhitektūra); 229.–293. lpp. (Tēlotāja māksla).

Art History of Latvia. – Riga: Art Academy of Latvia Institute of Art History; Art History Research Support Foundation, 2024. – Vol. 1: Prehistory and Middle Ages. 9th Millennium BC – 1562 / Ed. by Elita Grosmane. – P. 10–11 (Foreword), 12–37 (Historiography), 40–53 (Historical Background), 57–69 (Origins of Architecture on the Territory of Latvia), 71–87 (Urban Planning), 107–183 (Sacred Architecture), 229–293 (Fine Art).

Mākslas dzīve un tās kultūrvēsturiskais konteksts. 1780–1840 // Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 3. sēj.: 1780–1890 / Sast. Eduards Kļaviņš. – 1. grām. – 43.–75. lpp.

Artistic Life and its Cultural-historical Context. 1780–1840 // Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2019. – Vol. 3: 1780–1890 / Ed. by Eduards Kļaviņš. – Book 1. – P. 43–75.

Rīgas Doms gadsimtu gaitā = Riga Cathedral Through Centuries. – Rīga: Jumava, 2017. – 136 lpp. LV/EN.

Kurzemes baroka tēlniecība: 1660–1740 [Baroque sculpture of Kurzeme: 1660–1740]. – Riga: Jumava, 2002. – 288 p. Summary: EN.

Gotika [Gothic]. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 29 p. (= Mazā mākslas enciklopēdija. Virzieni un stili. – 13. sēj.).

Ventspils koktēlnieki [Wood carvers of Ventspils]. – Rīga: Zinātne, 1981. – 138 p. (= Latvijas PSR arhitektūras un mākslas pieminekļi).

 

Edited publications

Mākslas Vēsture un Teorija [Art History and Theory]. – 2003–2023. – Nr. 1–27.

Viduslaiku arhitektūra un māksla Latvijā: 21. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu kopsavilkumi [Medieval Architecture and Art in Latvia: 21st Boris Vipper Memorial Readings. Summaries of papers] / Sast. un ievada aut. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 36 lpp.

Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti [Latvian visual arts in European context: Proceedings of the United 3rd World Congress of Latvian Scientists and 4th Letonica Congress] / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 144 lpp.

Senā Jelgava [Ancient Jelgava] / Sast. un līdzautore Elita Grosmane. – Rīga: Neputns, 2010. – 336 lpp.

Krīze un māksla: 17. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu krājums [Crisis and art: Proceedings of the 17th Boris Vipper Memorial Conference] / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2009. – 65 lpp.

Latvijas mākslas vēsture 21. gs.: Pieredze, novitātes, eksperimenti. Letonika. Otrais kongress. Kongresa referāti [Latvian art history in the 21st century: Experience, innovations, experiments. Proceedings of the 2nd Congress of Latvian Studies] / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2008. – 240 lpp. Summaries: EN.

Latvijas māksla un arhitektūra: Grāmatu rādītājs 18. gs. – 2000 [Art and architecture of Latvia: Index of books 18th cent. – 2000]. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2003. – 333 lpp. (project director).

Letonica. – 1998–2002. – Nr. 1–8.

Romantisms un neoromantisms Latvijas mākslā [Romanticism and Neo-Romanticism in the art of Latvia] / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: AGB, 1998. – 190 lpp.

Ornaments Latvijā: Materiāli mākslas vēsturei [Ornament in Latvia: Materials for art history] / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Zinātne, 1994. – 123 lpp.

 

Multimedia

Rīgas Doms: Arhitektūras un mākslas vērtības = Riga Dom Cathedral: Treasures of Architecture and Art / Designer and programmer Ivo Simsons. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2014. LV/EN.

Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija = Mitau: Virtuelle Rekonstruktion / Designer and programmer Ivo Simsons. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2008. – 2nd, revised edition. LV/DE/EN.

Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija [Jelgava: A virtual reconstruction of architecture and art] / Designer and programmer Ivo Simsons. – Riga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2007.

 

Guidebooks

Rīgas Doms: Arhitektūras un mākslas vērtības. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2014. – 48 lpp.

Riga Dom Cathedral: Treasures of Architecture and Art / Transl. by Stella Pelše. – Riga: Institute of Art History of Latvian Academy of Art, 2014. – 48 p.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2013. – 22 lpp.

The Building of the Latvian National Museum of Art / Transl. by Stella Pelše. – Riga: Institute of Art History of Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2013. – 22 p.

Здание Латвийского национального художественного музея / Пер. Наталья Винник. – Рига: Институт истории искусства Латвийской академии художеств; Фонд поддержки исследований по истории искусства, 2013. – 22 c.

 

Selected articles

Die Migration von Bildhauern und das Erstarken barocker Bildhauerwerkstätten in Kurland und Riga // Erfolgreiche Einwanderer: Künstlermigration im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit (= Studia Jagellonica Lipsiensia. – Vol. 22) / Hg. von Agnieszka Gąsior und Julia Trinkert. – Dresden: Sandstein, 2021. – S. 212–229. (Open access here)

12.–13. gadsimta bronzas bļodas ar gravējumiem [Engraved bronze bowls of the 12th–13th centuries] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 23. – 15.–25. lpp. Summary: EN.

Viduslaiku miniatūra “Krustā sistais ar Mariju un Jāni” no Missale Rigense [Medieval miniature “Crucifixion with Mary and St. John” from Missale Rigense] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2017. – Nr. 20. – 6.–15. lpp. Summary: EN.

Ny bedömning av Runös okända konstskatter av Mson sid // Kusbon. – 2016. – Ärg. 73. – Nr. 4. – S. 3–7.

Reformātu baznīca un tās arhitektūra Latvijā 18. gadsimtā [The Reformed Church and its architecture in Latvia in the 18th century] // Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīvu dokumentos (= Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi. – 2. laid.) / Galv. red. Valda Pētersone. – Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures arhīvs, 2016. – 95.–117. lpp. Summary: EN.

Alltagsembleme in Lettland: Funktionen, Formen und Milieu // Emblemata im Ostseeraum = Emblematics around the Baltic: Ausgewählte Beiträge zur 10. Internationalen Tagung der Society for Emblem Studies in Kiel, 27. Juli bis 1. August 2014 (Mundus Symbolicus. – Bd. 3) / Hg. von Ingrid Höpel und Lars Olof Larsson. – Kiel: Ludwig, 2016. – S. 99–109.

Kultūras mantojums un politiskā ideoloģija: Rīgas Māras baznīcas izdaiļošanas projekts. 20. gadsimta 30. gadi [Cultural heritage and political ideology: Riga Māra’s Church decoration project. The 1930s] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2014. – Nr. 17. – 36.–45. lpp. Summary: EN.

Grosmane, Elita. Kļaviņš, Eduards. Pētījumi Latvijas vizuālās mākslas vēsturē [Investigation of the history of visual art in Latvia] // Latvieši un Latvija: Akadēmiskie raksti / Galv. red. Jānis Stradiņš. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. – 4. sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. – 468.–492. lpp.

Viduslaiku arhitektūras un mākslas izpēte Latvijā: Paveiktais un perspektīvas [Research of medieval architecture and art in Latvia: Achievements and perspectives] // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 4.–11. lpp. PDF.

Atdzimušais Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles viduslaiku gleznojums [The restored medieval painting in the north-side porch of the Riga Dom Cathedral] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2012. – Nr. 15. – 5.–14. lpp. Summary: EN.

Architektonische und künstlerische Verbindungen zwischen Wisby und Riga im 13. Jahrhundert // The Image of the Baltic: a Festschrift for Nils Blomkvist / Ed. by Michael F. Scholz, Robert Bohn and Carina Johansson. – Visby: Gotland University Press, 2012. – P. 41–51.

Kurzemes hercoga galma galdnieka Tobiasa Heinca lasāmpults: Mākslinieka pašapziņas atspoguļojums Latvijas mākslā [The lectern of Tobias Heintz, court carpenter to the Duke of Courland: Manifestation of the artist’s self-confidence in the Art of Latvia] // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 45.–54. lpp. Summary: EN.

Развитие истории искусств в Латвии. Проблемы и решения = The Development of Art History in Latvia. Problems and Solutions // Meno istorija ir kritika. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. – T. 7: Meno istorijos riboženkliai = Landmarks of Art History. – P. 137–143. RU/EN.

Rīgas Doma ziemeļu priekšhalles izpēte un rekonstrukcijas paradigmu meklējumi [North-side porch of the Riga Dom Cathedral: Investigation and search of reconstruction paradigms] // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 47.–55. lpp.

Frühe Backsteingotik im ostbaltischen Raum: Aufkommen und Verbreitung des Backsteins im 13. Jahrhundert im neu gegründeten Riga // Backsteinbaukunst: Zur Denkmalkultur des Ostseeraums. – Bd. II. – Bonn: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2011. – S. 56–63.

Jelgavas pilsētbūvnieciskā struktūra: pacēlumi un kritumi [Jelgava’s structure of urban planning: Ups and downs] // Senā Jelgava / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Neputns; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2010. – 33.–71. lpp.

Johana Heinces un Tobiasa Heinca jautājums: Izcelsme un darbība Latvijā 17. gadsimta pirmajā pusē [Johann Heintze and Tobias Heintz: Origins and activities in Latvia in the 1st half of the 17th century] // Senā Jelgava / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Neputns; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2010. – 149.–178. lpp.

Lielais Kristaps Rīgā [Big Christopher in Riga] // Rīgas Lielais Kristaps: Veltījums Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja 237. gadskārtai / Sast. Dace Strazdiņa. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2010. – 13.–34. lpp.

Reformācijas kustības izraisītā krīze un māksla 16. gadsimta Latvijā [The crisis caused by the Reformation movement and 16th century art in Latvia] // Krīze un māksla: 17. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Referātu krājums / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2009. – 7.–11. lpp.

Rīgas Doms gadsimtu gaitā un paradigmas maiņas rekonstrukcijā [Riga Dom Cathedral over centuries and paradigm shifts in its reconstruction] // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 9.–30. lpp. Summary: EN.

Vilhelms Neimanis un viņa inspirācijas avoti muzeja izveides gaitā = Wilhelm Neumann and the Sources of his Inspiration during the Formation of the Museum // Mākslas muzeju vieta kultūras procesos: Vēsture un perspektīvas. Starptautiskā zinātniskā konference Latvijas Nacionālā mākslas muzeja simtgades programmas ietvaros 2005. gada 14.–15. septembrī / Sast. Ginta Gerharde-Upeniece. – Rīga: LNMM, 2008. – 18.–25. lpp. LV/EN.

Einige Fragen zur frühen Baugeschichte des Domes zu Riga // Westfalen und das Baltikum 1200 bis 2000. – Herne: Emschertal-Museum, 2007. – S. 31–43.

Piemirsts fenomens Latvijas kultūras vēsturē: Kurzemes provinces muzejs [A half-forgotten phenomenon in the cultural history of Latvia: The Kurzeme Province Museum] // Pilsēta. Laikmets. Vide: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Riga: Neputns, 2007. – 95.–107. lpp. Summary: EN.

Emblematics and the Phenomenon of Emblems in the Art of Seventeenth- and Eighteenth-Century Latvia // The Emblem in Scandinavia and the Baltic (= Glasgow Emblem Studies. – Vol. 11) / Ed. by Simeon MacKeown. – Glasgow: Glasgow Centre for Emblem Studies, 2006. – P. 53–74.

The Söffrens Family // Beyond Traditional Borders. Eight Centuries of Latvian–Dutch relations. – Riga, 2006. – P. 240–242.

Building Ventspils Shipyard // Beyond Traditional Borders. Eight Centuries of Latvian–Dutch relations. – Riga: Zelta Grauds, 2006. – P. 57–60.

Sakrālā arhitektūra 13. gadsimta Latvijā: ietekmes un izstrāvojumi [Sacred architecture in 13th century Latvia: Influences and eradiations // Kristietības ienākšana Līvzemē: Zinātniska konference, veltīta Krimuldas baznīcas astoņsimtgadei 2005. gada 9. jūlijā. – Rīga: Tapals, 2005. – 42.–45. lpp.

Emblemātika un emblēmu fenomens Latvijas 17. un 18. gadsimta mākslā [Emblematics and the phenomenon of emblems in the 17th and 18th century art in Latvia] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2004. – Nr. 3. – 5.–16. lpp. Summary: EN.

No Baltijas arhitekta Vilhelma Bokslafa darba “Ieguldījums pieminekļu kopšanā” par Rīgas un Tērbatas baznīcām / Elitas Grosmanes tulkojums, priekšvārds un komentāri [From Baltic architect Wilhelm Bockslaff’s manuscript “Contribution to the conservation of monuments” about Riga and Dorpat (Tartu) churches / Translated, introduced and commented by Elita Grosmane] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2004. – Nr. 3. – 47.–57. lpp.

Rīgas Sv. Jēkaba baznīca viduslaikos [Riga St. James Chruch in the Middle Ages] // Arhitektūra un māksla Rīgā: Idejas un objekti: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Jānis Zilgalvis. – Riga: Neputns, 2004. – 9.–32. lpp. Summary: EN.

Daži papildinājumi Lestenes baznīcas ērģeļu prospekta vēsturei [Some additions to the history of the Lestene Church organ] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2004. – Nr. 2. – 60.–63. lpp. Summary: EN.

“Jauna latviska dziesmugrāmata..” un tās ilustrāciju emblēmu izcelsme [“Jauna latviska dziesmugrāmata..” and the emblematic origin of its illustrations] // Retumi. Veltījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas 50 darba gadiem: Rakstu krājums / Sast. Ināra Klekere. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2003. – 50.–72. lpp.

Die Tätigkeit des Orgelbauers Heinrich Andreas Contius in Deutschland und Lettland // Studien zur Kunstgeschichte im Baltikum: Homburger Gespräche 1999–2001. – Heft 18 / Hg. v. Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2003. – S. 43–63.

Die Sandstein-Pietà aus der Jakobi-Kirche in Riga // Studien zur Kunstgeschichte im Baltikum: Homburger Gespräche 1999–2001. – Heft 18 / Hg. v. Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2003. – S. 11–19.

Smilšakmens Pietà no Rīgas Sv. Jēkaba baznīcas. Izcelsme, ikonogrāfija un stils [Sandstone Pietà from the Riga St. James’ Church: Origins, iconography and style] // Latvijas māksla tuvplānos : Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Riga: Neputns, 2003. – 19.–27. lpp. Summary: EN.

Die Illustrationen der lettischen Gesangbücher des 18. Jahrhunderts als emblematisches Phänomen // Polyvalenz und Multifunktionalität der Emblematik: Akten des 5. Internationalen Kongresses der Society for Emblem Studies (= Mikrokosmos: Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung. – Bd. 65) / Hg. von Wolfgang Harms und Dietmar Peil, unter Mitarbeit von Michael Waltenberger. – Frankfurt a. M., etc.: Lang, 2002. – Teil I. – S. 173–185.

Artistic Relations between Lithuania and Kurzeme in the Realm of Decorative Sculpture. End of the 17th Century, Beginning of the 18th Century (= Acta Academiae Artium Vilnensis: Vol. 21) // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. – P. 237–244.

Kur meklējami mākslas vēstures pirmsākumi Latvijā? [What was the genesis of art history in Latvia?] // Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Riga: Neputns, 2001. – 7.–15. lpp. Summary: EN.

Hochmittelalterliche Plastik im Ostseeraum und ihre Stilverbindungen: zur Frage nach der Rolle der Hanse in der Verbreitung der mittelalterlichen Plastik im Baltischen Raum // Die Stadt im europäischen Nordosten: Kulturbeziehungen von der Ausbreitung des Lübischen Rechts bis zur Aufklärung (= Veröffentlichungen der Aue Stiftung. – Bd. 12) / Hg. von Robert Schweitzer und Waltraud Bastman-Bühner unter Mitarbeit von Jörg Hackmann. – Helsinki und Lübeck, 2001. – S. 527–541.

Tēlniecības darbnīcas Kurzemes un Zemgales hercogistē 17. gs. otrajā pusē – 18. gs. sākumā [Sculptural workshops in the Duchy of Courland and Semigallia in the 2nd half of the 17th century – early 18th century] // Ventspils muzeja raksti I. – Riga, 2001. – 1. grām. – 186.–205. lpp.

Der Dom zu Riga. Ein Backsteinbau in Nordeuropa // Backsteinarchitektur in Mitteleuropa: Neue Forschungen – Protokollband des Greifswalder Kolloquiums (= Studien zur Backsteinarchitektur. – Bd. 3) / Hg. von Ernst Badstübner und Uwe Albrecht. – Berlin: Lukas-Verlag, 2001. – S. 65–77.

Die Rolle der Hanse in der Verbreitung der mittelalterlichen Plastik im baltischen Raum // Hansa Yesterday – Hansa Tomorrow: International Conference. Riga, June 8–13, 1998. [Collected papers]. – Riga: Vārds, 2001. – P. 24–34.

Die ursprünglichen Befestigungen von Riga // Echte Wehrhaftigkeit oder martialische Wirkung: Zur praktischen Funktion und zum Symbolcharakter von Wehrelementen profaner und sakralen Bauten im Deutschordensland Preußen und im Ostseeraum (= Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. – Bd. 3) / Hg. von Gerhard Eimer und Ernst Gierlich. – Köln: Wissenschaft und Politik, 2000. – S. 37–53.

Rīgas Doma arhitektūra un būvplastika 13. gadsimtā [The architecture and sculpture of the Riga Dom Cathedral in the 13th century: Contacts and influences] // Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Silvija Grosa. – Riga: Neputns, 2000. – 7.–22. lpp. Summary: EN.

Bīskaps Alberts un Rīgas Doms [Bishop Albert and the Riga Dom Cathedral] // Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. – Riga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000. – 2. sēj. – 52.–64. lpp.

Die Veränderungen in der Liturgie und ihre Widerspiegelung in Architektur und Ausstattung des Rigaer Doms // Die sakrale Backsteinarchitektur des südlichen Ostseeraums – der theologische Aspekt (= Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen. – Bd. 2) / Hg. von Gerhard Eimer und Ernst Gierlich. – Bonn: Gebr. Mann, 2000. – S. 117–130.

 

Reports at conferences and public lectures: in Latvia (Riga, Jelgava, Kuldīga, Landze, Rundāle, Ventspils), Belgium (Leuven), Estonia (Tallinn), Germany (Ahrensburg, Bad Homburg, Berlin, Göttingen, Greifswald, Kiel, Lüneburg, Marburg, Munich, Münster, Sankelmark bei Flensburg, Stralsund, Wismar), Lithuania (Kaunas, Vilnius), Poland (Malbork, Poznań), Russia (Moscow), Sweden (Visby) and Ukraine (Lviv).

 

Research and study trips: Stockholm and Linköping (visiting scholar of the Swedish Royal Academy of Literature, History and Antiquity, 2011), Stockholm and Lund (visiting scholar of the Swedish Royal Academy of Literature, History and Antiquity, 2008), Amsterdam and Hague (2007), Lübeck (visiting scholar of the Gemeinnützige Lübeck, 2006), Marburg (Herder Institute, University of Marburg, research grant of the Herder Institute, 2003; 2005), Stockholm (visiting scholar of the Swedish Royal Academy of Literature, History and Antiquity, 1998; 2002; 2004), Poznań and Warsaw (visiting scholar of the Polish Academy of Sciences, 2003), London (Warburg Institute, visiting scholar of the British Academy, 2003), Vilnius (Vilnius Institute of Culture and Art, visiting scholar of the Lithuanian Academy of Sciences, 2000), Cologne (Institute of Art History of the Cologne University, Getty Grant Programme, 1996), Vienna (Institute of Art History, University of Vienna, 1989; visiting scholar of the Austrian Academy of Sciences, 1999).

 

Scholarships and Honours: Diploma of the Latvian Academy of Sciences “Latvian Science Achievement 2019” for the “Art History of Latvia”, volume 3 (together with Eduards Kļaviņš and other authors), Lifetime Grant of the State Culture Capital Foundation (2017), Baltic Assembly Prize in Science (2003), Art Award 2003 of the Artists’ Union of Latvia for the contribution to the history and theory of art, Heritage Award 2002 for the best Latvian scholarly publication in the field of cultural heritage, Mare Balticum Medal of the Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung for an outstanding contribution to the research of Baltic art history (1997).

 

Languages: Latvian (native), Russian and German (excellent), English (basic).

 

Supervised Ph. D. dissertations at the Art Academy of Latvia

Vija Strupule. “Decorative Painting in Riga’s Interiors. 16th Century – 3rd Quarter of the 18th Century” (2016).

Baiba Vaska. “Ornamented Metal Jewellery in the Territory of Latvia from the Roman Iron Age to the Renaissance” (2012).

Agnese Bergholde. “Medieval Architecture and Plastic Decor of Riga Dom Cathedral in the Context of European Analogies” (2011)

Anna Ancāne. “Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th century” (2010).

Daina Lāce. “Riga City Architect and City Council Master Builder Johann Daniel Felsko (1813–1902)” (2010).

 

Latest updates: 2024/05.

© Art Academy of Latvia Institute of Art History 2024.
Settings saved
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close