Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

DAINA LĀCE (dzim. PRIEDOLA)

Daina Lāce

Amats: vadošā pētniece

Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)

Tālr.: mob. 29407354

E-pasts: daina.lace@gmail.com / daina.lace@lma.lv

Dzimusi 1970. gada 28. decembrī Liepājā.

 

MVI darbiniece kopš 1999. gada. / Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” līdzautore, administratore un bibliogrāfe. / Lektore (“Historisms Latvijā un pasaulē”, "Viduslaiku mākslas vēsture") un zinātnisko darbu vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā. / Latvijas Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes un Promocijas padomes sekretāre.

Zinātniskās intereses: 19. gadsimta arhitektūra Latvijā, lietišķā māksla.

Izglītība: Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola (1986–1990), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Kristāmiekārtas Latvijas baznīcās”, 1996; maģistra darbs “Johana Daniela Felsko neogotisko baznīcu arhitektūra”, 1999; disertācija “Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902)”, 2010).

 

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

Grāmatas un to daļas

Arhitektūra. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 3. sēj.: 1780–1890 / Sast. Eduards Kļaviņš. – 2. grām. – 176.–289. lpp.

Architecture. 1840–1890 // Art History of Latvia. – Riga: Institute of Art History of the Latvian Academy of Art; Art History Research Support Foundation, 2019. – Vol. 3: 1780–1890 / Ed. by Eduards Kļaviņš. – Book 2. – P. 174–289.

Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902). – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 384 lpp. (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 3. sēj.). Kopsavilkumi: EN, DE.

 

Sastādīts izdevums

Māksla un politiskie konteksti: Rakstu krājums / Sast. Daina Lāce. – Rīga: Neputns, 2006. – 196 lpp. (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei). Kopsavilkumi: EN.

 

Disertācijas kopsavilkums

Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902): Promocijas darba kopsavilkums = Riga City Architect and City Council Master Builder Johann Daniel Felsko (1813–1902): Summary of Doctoral Dissertation / Zin. vad. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2010. – 48 lpp. PDF

 

Ceļveži un mazās monogrāfijas

Latvijas Mākslas akadēmijas ēka. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 25 lpp. (= Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi). Izdevumi: LV, EN.

Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko: 1813–1902. – Rīga: Rīgas pilsētas arhitekta birojs, 2011. – 40 lpp. Izdevumi: LV, EN.

Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca. – Rīga: Letonica, [2000]. – 22 lpp. (= Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi.) Izdevumi: LV, EN, DE.

 

Raksti (izlase)

Lāce, Daina. Rubena, Linda. Latviešu Vispārējo dziesmu un deju svētku tautastērpu skates (1931–2018/23) kā Tautas daiļamata meistaru tradīciju un pēctecības prakse // Amats. Māksla. Mēs / Sast. Inese Sirica, Linda Rubena. – Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs; Latvijas Mākslas akadēmija, 2023. – 21.–46. lpp.

Das Polytechnikum zu Riga // Kunstgeschichte an Polytechnischen Instituten, Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten. Geschichte – Positionen – Perspektiven / Hg. Robert Stalla. – Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2021. – S. 245–259.

Академики Императорской Академии художеств – ведущие архитекторы Прибалтики в XIX веке = Academicians of the Russian Imperial Academy of Arts –Leading Architects of the Baltic Provinces in the 19th Century // Академия художеств в прошлом и настоящем. Материалы международной научной конференции к 260-летию со дня основания = Academy of Arts: Past and Present. Materials of the International Scientific Conference to the 260th Anniversary of the Foundation. – Санкт-Петербург, 2018. – P. 124–130 (RU), 390–395 (EN).

Latvijas 19. gadsimta arhitekti Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu spogulī // Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos (= Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi. – 1. laid.) / Galv. red. Valda Pētersone. – Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, 2015. – 64.–94. lpp. Kopsavilkums: DE.

19. gadsimta arhitektūras atspoguļojums līdzšinējās publikācijās: Zināmais un neizzinātais // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 21.–27. lpp. PDF.

Daugavpils galvenā arhitekta Vilhelma Neimaņa ieguldījums ķieģeļu arhitektūrā // Latvijas būvkeramika: Industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums. Zinātniskās konferences materiāli (= Virtuālā Latgale I) / Sast. Oļegs Papsujevičs, Henrihs Soms. – Daugavpils: Latgales pētniecības institūta izdevniecība, 2012. – 30.–41. lpp. PDF izdevums CD-R formā. Kopsavilkums: EN.

Georgs Francis Bernharts un 19. gs. otrās puses neogotiskie altāru retabli Latvijā // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 55.–72. lpp. Kopsavilkums: EN.

Rīgas Biržas ēka Eiropas 19. gadsimta arhitektūrā // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 35.–46. lpp.

Backsteinbaukunst in Riga von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts // Backsteinbaukunst: Zur Denkmalkultur des Ostseeraums. – Bd. II. – Bonn: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2011. – S. 160–169.

Mācību iestāžu celtniecība bulvāru lokā 19. gs. 2. pusē // Latvijas mākslas vēsture 21. gs.: pieredze, novitātes eksperimenti. Letonika. Otrais kongress. Kongresa referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija; Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2008. – 9.–37. lpp. Kopsavilkums: EN.

Taufanlagen in den Kirchen Lettlands // Sakrale Kunst im Baltikum: Zehn Beiträge zum 8. Baltischen Seminar 1996 (= Baltische Seminare. – Bd. 6.) / Hg. von Claudia Annette Meier. – Lüneburg: Carl-Schirren-Gesellschaft, 2008. – S. 41–60.

19. gadsimta neogotiskie altāri Latvijas luterāņu baznīcās // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas. Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 120.–136. lpp. Kopsavilkums: EN.

Skolas Rīgas bulvāru lokā 19. gadsimta otrajā pusē // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2008. – Nr. 10. – 17.–31. lpp. Kopsavilkums: EN.

Rīgas plānojums 19. gs. vidū: Esošais un vēlamais // Pilsēta. Laikmets. Vide: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Rūta Kaminska. – Rīga: Neputns, 2007. – 36.–59. lpp. Kopsavilkums: EN.

Jaunākie pētījumi par Vidzemes guberņas 19. gadsimta arhitektiem // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2005. – Nr. 4. – 38.–52. lpp. Kopsavilkums: EN.

Johans Daniels Felsko un Mazās ģildes pārbūve Rīgā // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2004. – Nr. 3. – 17.–28. lpp. Kopsavilkums: EN.

Johana Daniela Felsko ieguldījums dzīvojamo ēku celtniecībā 19. gadsimtā // Arhitektūra un māksla Rīgā: Idejas un objekti: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Jānis Zilgalvis. – Rīga: Neputns, 2004. – 81.–94. lpp. Kopsavilkums: EN.

Daži papildinājumi J. D. Felsko biogrāfijai // Meklējumi un atradumi 2004 / Sast. Inguna Daukste-Silasproģe. – Rīga: Zinātne, 2004. – 90.–117. lpp.

Felsko, Johann Daniel // Saur Allgemeines Künstlerlexikon. – München-Leipzig: K. G. Saur, 2003. – Bd. 38. – S. 123–124.

Die Tätigkeit des Rigaer Hauptarchitekten Johann Daniel Felsko // Studien zur Kunstgeschichte im Baltikum: Homburger Gespräche 1999–2001. – Heft 18 / Hg. von Lars Olof Larsson. – Kiel: Martin-Carl-Adolf-Böckler-Stiftung, 2003. – S. 71–86.

Rīgas pilsētas būvmeistars Johans Daniels Felsko un Piņķu Svētā Nikolaja baznīca // Latvijas māksla tuvplānos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns, 2003. – 44.–54. lpp. Kopsavilkums: EN.

Baznīcas starp ezeru un jūru jeb 19. gs. beigas un 20. gs. sākums Liepājas baznīcu vēsturē // Akadēmiskā Dzīve. – 2002. – Nr. 41. – 39.–48. lpp.

Johans Daniels Felsko un baznīca Limbažu apkaimē // Materiāli par kultūru Latvijā / Sast. Anita Rožkalne. – Rīga: Zinātne, 2002. – 66.–84. lpp.

Pilsētas galvenais arhitekts Johans Daniels Felsko un viņa neogotiskās baznīcas Rīgā // Akadēmiskā Dzīve. – 2001. – Nr. 40. – 16.–25. lpp.

 

Izstāde: “Johanam Danielam Felsko – 200. Pirmā Rīgas pilsētas arhitekta projekti” Latvijas Arhitektūras muzejā (2013–2014).

 

Referāti konferencēs un publiskas lekcijas: Latvijā (Rīga, Aizpute, Bārta, Daugavpils, Liepāja, Tukums), Krievijā (Sanktpēterburga), Lietuvā (Viļņa) un Vācijā (Līneburga, Vismāra).

 

Pētnieciskais darbs ārzemēs: Minhenē un Berlīnē (2020), Sanktpēterburgā (2018), Varšavā, Gdaņskā un Toruņā (LZA un Polijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā apmaiņa, 2009), Berlīnē (VKKF atbalsts, 2006), Kopenhāgenā (“Baltijas Sleipnira” stipendija, 2004), Berlīnē un Ķīlē (Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) stipendija, 2002). Mākslas vēstures konferenču un kongresu apmeklējumi Vīnē (2019; 2015), Getingenē (2019), Vismārā (2018), Drēzdenē (2017) un Minhenē (2016).

 

Stipendijas un balvas: Latvijas Zinātņu akadēmijas diploms “Latvijas zinātnes nozīmīgākais sasniegums 2019. gadā” – par “Latvijas mākslas vēstures” 3. sējumu (kopā ar Eduardu Kļaviņu un citiem autoriem), Latvijas Kultūras fonda stipendija (2003), Latvijas Zinātņu akadēmijas Jauno zinātnieku balva (2000).

 

Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), krievu un vācu (ļoti labas), angļu (labas).

 

Informācija atjaunota: 2023/09.

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close