Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

Notikumi 2012

2012. gada 9. decembrī Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas Lutera zālē notika Dainas Lāces grāmatas "Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813−1902)"  svinīga atvēršana. Foto: Elita Grosmane

   

   

2012. gada 30. novembrī notika 19. Borisa Vipera piemiņas lasījumi "Patroni, pasūtītāji un mākslas tirgus Latvijas mākslas vēsturē".  Ar referātiem piedalījās Elita Grosmane ("Pasūtītāji un patronāts Latvijas viduslaiku mākslā"), Anna Ancāne ("Pasūtītāji un meistari Rīgas dzīvojamo ēku arhitektūras un mākslas tirgū 17. gs. beigās un 18. gs. sākumā"), Imants Lancmanis ("Kurzemes hercogs Pēteris kā mākslas kolekcionārs, pasūtītājs un mecenāts"), Inese Kundziņa ("18. un 19. gs. krāsotie un polihromi rotātie priekšmeti latviešu tautas mākslā. Pasūtītāju un otnieku jautājums"), Edvarda Šmite ("Mākslas tirgus Kurzemē 19. gs. 50.− 80. gados: Gleznotāja Jūliusa Dēringa pieredze Jelgavā no 1846. līdz 1888. gadam"), Daina Lāce ("Uzcelt ēku un iekārtot baznīcu – ko tas maksāja 19. gadsimtā?"), Silvija Grosa ("Arhitektu privātnami Rīgā 19. un 20. gadsimta mijā: Projektētājs un pasūtītājs"), Kristiāna Ābele ("Latvijas jauno mākslinieku darbu pasūtītāji un īpašnieki 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā: Kopainas rekonstrukcijas mēģinājums"), Eduards Kļaviņš ("Mākslinieku ekonomiskās nišas Latvijas Republikā.  1918−1940"), Stella Pelše ("Nauda un mākslas vērtība starp divām krīzēm. Mākslinieku ekonomiskā stāvokļa atbalsis presē 20. gs. 20. gados un 30. gadu sākumā"), Jānis Kalnačs ("Īpašnieku prasības jau sen nav mērenas jeb katram pa Padega darbam vairs nesanāk"), Māra Lāce ("Purvīša balva").

Referātus rakstu formā paredzēts izdot atsevišķā krājumā.

2012. gada 10. novembrī Latvijas Studējošo vortāla “StudentNet“ tikšanās cikla Restartējot saknes: es protu vācu valodu ietvaros institūta vadošā pētniece Daina Lāce Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā stāstīja par Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko ieguldījumu baznīcas projektēšanā un celtniecībā, bet vadošā pētniece Elita Grosmane Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā par Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta sakaru pieredzi ar Vāciju.

2012. gada 25. oktobrī institūta vadošā pētniece Elita Grosmane piedalās Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras seminārā „Mīts mākslā. Transformācijas un adaptācijas aspekti” ar priekšlasījumu „Mitoloģiska satura mākslas darbu interpretācija. Latvijas piemērs”.

2012. gada 17. oktobrī institūta direktors prof. Eduards Kļaviņš ar stāstījumu piedalās cikla „Kafejnīcas lieta” vienas gleznas izstādes Konrāda Ubāna „Jāņa Akuratera portrets (1917)” atklāšanā restorānā „Kitchen”.

2012. gada septembrī–oktobrī klajā laisti 3 jauni rakstu krājumi, kuros iekļautas vadošās pētnieces Stellas Pelšes publikācijas:

  • Kreisais konceptuālisms vēlīnajā padomju Latvijā: Ojāra Ābola raksti par mākslu = Leftist Conceptualism in Late Soviet Latvia: Ojārs Ābols’ Essays on Art // Atsedzot neredzamo pagātni = Recuperating the Invisible Past / Sast. un red. Ieva Astahovska. – Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2012. – 126.–137. lpp.
  • (kopā ar Kristu Kodresu un Giedri Mickūnaiti) Cultures of Interruptions. Art History in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania // Art History and Visual Studies in Europe: Transnational Discourses and National Frameworks. Ed. by Matthew Rampley, Thierry Lenain, Hubert Locher, Andrea Pinotti, Charlotte Schoell-Glass & Kitty Zijlmans. – Leiden & Boston: Brill, 2012. – Pp. 249–274.
  • Latvian Art Historians as Critics and Theoreticians: Art’s Values and Developments in the Inter-war Period // History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe. Vol. 2 / Ed. by Jerzy Malinowski. – Toruń: Tako, 2012. – Pp. 73–79.

  

2012. gada 9. oktobrī Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā notika lasītāju tikšanās no cikla Restartējot saknes: es protu vācu valodu. Pasākumā piedalījās institūta vadošā pētniece Kristiāna Ābele, kas stāstīja par savu pētniecisko pieredzi Vācijā, sagatavojot monogrāfiju par gleznotāju Johanu Valteru. (Rīga: Neputns, 2009). Foto: Daina Lāce

  

2012. gada 24.–25. septembrī Daugavpilī notika ikgadējā starptautiskā plenēra „Marks Rotko 2012” noslēguma pasākumi. Pirmajā dienā tās atklāja „Rotko lasījumi: Laikmetīgā māksla un radošās industrijas”Daugavpils universitātē. Pasākums organizēts kā daļa no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, ko finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. LMA Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece un Marka Rotko Mākslas centra padomes locekle Stella Pelše nolasīja referātu „Laikmetīgā māksla Latvijā – saknes un šodiena”.

Nākamajā dienā Daugavpilī ieradās vēl divi padomes locekļi Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors Kristaps Zariņš un LMA Mākslas vēstures institūta direktors Eduards Kļaviņš, lai atlasītu plenēra dalībnieku darbus topošā Rotko centra kolekcijai un izstādes katalogam. Viņi diskutēja ar māksliniekiem, dalījās iespaidos ar masu mediju pārstāvjiem un piedalījās plenēra noslēguma izstādes atklāšanā. Bez tam padome iepazinās ar Daugavpils cietokšņa ēku restaurācijas gaitu, kas jau tuvojas noslēgumam, jo 2013. gada septembrī paredzēta Daugavpils Rotko mākslas centra atklāšana. Foto: Stella Pelše, Eduards Kļaviņš.

 

2012. gada septembris. Latvijas Zinātņu akadēmija izdevusi Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte (Rīga 2011. gada 24.-27. oktobris) Plenārsēžu materiālus.Tajos lasāms kongresa sekcijas Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā vadītājas Elita Grosmanes ieskats sekcijas darbā (118.-121. lpp.).

  

2012. gada 14. septembrī Rīgā, Mākslas muzejā "Rīgas Birža" notika Biržas ēkas arhitekta akadēmiķa Haralda Jūliusa fon Boses 200 gadu jubilejai veltīti lasījumi, kuros Daina Lāce nolasīja referātu Rīgas Birža Eiropas 19. gadsimta arhitektūras kontekstā. Foto: Elita Grosmane

  

2012. gada 11. aprīlī Visbijā (Gotlande, Zviedrijā) notika vēstures profesoram Nilsam Blomkvistam veltītā 65 gadu jubilejas rakstu krājuma The Image of the Baltic: a Festschrift for Nils Blomkvist. (ed. by Michael F. Scholz, Robert Bohn, Carina Johansson. Visby: Gotland University Press 10, 2012) atvēršanas svētki. Tā pamatā ir 2008. gada 16.-18. oktobra Gotlandes Universitātes Baltic Rim  seminārs The Image of the Baltic – a Thousand-Years` Perspective. Krājumā iekļauts Elitas Grosmanes raksts Architektonische und künstlerische Verbindungen zwischen Visby und Riga im 13. Jahrhundert (S. 41-51).

 

2012. gada 1. martā Sv. Pētera baznīcā Rīgā notika oficiāls pasākums, kurā tika pieņemti Otrā pasaules kara laikā uz Poliju izvestie mākslas priekšmeti – Jelgavas kokgriezēja Tobiasa Heinca  (1589-1653) Sv. Trīsvienības baznīcai 1617. gadā dāvinātā lasāmpults no kādreizējā Kurzemes provinces muzeja Jelgavā un Rīgas Sv. Pētera baznīcas bronzas septiņžuburu svečturis (1596), kura autors ir Rīgas meistars Hans Meiers.

No Latvijas teritorijas nelikumīgi izvesto kultūras priekšmetu atgriešana ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktores Elita Grosmanes iniciēta. Laikā no 2003. līdz 2006. gadam tika sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija, lai varētu uzsākt pārņemšanas procedūru.

Sīkāku informāciju skat.: Elita Grosmane. Vēsturisko kultūras parādu nokārtošana // Kultūras Diena. 2011. Nr. 47. 16. decembris.

 

 

Foto: Daina Lāce

2012. gada 6. martā 16.00 Latvijas Mākslas akadēmijā notiek MVI un izdevniecības “Neputns” kopīgās sērijas “Materiāli Latvijas mākslas vēsturei” jaunā rakstu krājuma “Personība mākslas procesos” (sastādītāja Kristiāna Ābele, ieceres autore Ruta Čaupova) atvēršanas svētki.

2012. gada janvārī Stella Pelše saņem sadarbības piedāvājumu no izdevniecības Oxford University Press pārstrādāt un papildināt šķirkli par Latvijas mākslu enciklopēdijā Grove Art Online, kas ir prestižās, 34 sējumos izdotās mākslas enciklopēdijas Dictionary of Art (Ed. J. Turner, New York: Grove, 1996) digitālā versija.

2012. gada 19. janvārī LMA Mākslas vēstures institūtu sasniedza Pašvaldības aģentūras Rīgas pilsētas arhitekta birojs pasūtītie salokāmie ceļveži "Rīgas pilsētas arhitekts JOHANS DANIELS FELSKO 1813-1902" / "City Architect of Riga JOHANN DANIEL FELSKO 1813-1902". Teksta autore un sagatavotāja: Daina Lāce, redaktore: Zanda Redberga, fotogrāfs: Aivars Siliņš, dizaineres: Ingūna Elere, Tatjana Raičiņeca, translator: Inta Liepiņa. Lpp. 8 ar krāsainām ilustrācijām.

 

Iet atpakaļ

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close